województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni -  
status uczelni  
Poznań, Polska

Andragogika z elementami gerontologii (nauczycielskie)

Język: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne

Celem studiów jest kompleksowe - teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy w zakresie:

  • wielowymiarowej pracy edukacyjnej (formalnej i nieformalnej) z ludźmi dorosłymi i w wieku podeszłym, opartej na idei kształcenia ustawicznego;
  • planowania, organizowania i prowadzenia przedsięwzięć edukacyjnych dla dorosłych i w wieku podeszłym w różnych środowiskach (np. instytucje oświatowe, zakłady pracy, społeczności lokalne, domy i ośrodki kultury, instytucje aktywizacji zawodowej dorosłych, organizacje podejmujące działalność animacyjną i społeczną – organizujące czas wolny dla osób dorosłych i starszych, placówki opieki dla osób starszych), biorąc pod uwagę różnorodne uwarunkowania, w tym kulturowo-społeczne i środowiskowe;
  • wykorzystywania różnorodnych form, metod, technik i narzędzi w projektowaniu, realizacji i ewaluacji działań edukacyjnych z osobami dorosłymi i w wieku podeszłym;
  • wykorzystywania współczesnych technologii medialnych i informatycznych w pracy edukacyjnej z osobami dorosłymi i w wieku podeszłym;
  • projektowania osobistego, zawodowego i społecznego rozwoju człowieka dorosłego i w wieku podeszłym
  • wspomagania rozwoju człowieka dorosłego i w wieku podeszłym;
  • planowania i realizacji działań animacyjnych i społecznych w zakresie organizowania czasu wolnego dla osób dorosłych i w wieku podeszłym;
  • planowania i organizowania działalności aktywizacyjnej w obszarze edukacji osób dorosłych i w wieku podeszłym;
  • wspierania i udzielania pomocy osobom dorosłym i w wieku podeszłym w pokonywaniu trudności w uczeniu się, w sytuacjach trudnych i kryzysach egzystencjalnych;