Gdynia, Polska

Zarządzanie bhp

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia adresowane do osób, które chcą zostać Starszym Inspektorem ds. BHP, osób pełniących funkcje wewnętrznych i zewnętrznych Służb BHP, kadry kierowniczej, szkoleniowców BHP. Treści przekazywane w trakcie zajęć pozwalają na zapoznanie się z prawem pracy, psychologią pracy, zarządzaniem bezpieczeństwem, ochroną przeciwpożarową, ergonomią, ryzykiem zawodowym, wypadkoznawstwem i z innymi obszarami wiedzy na poziomie właściwym dla osoby zarządzającej BHP. Zajęcia są przygotowane i ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do zawodu.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności