Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Zarządzanie jakością w instytucjach publicznych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne

Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu zastosowania narzędzi zarządzania jakością z uwzględnieniem specyfiki instytucji publicznych.

Absolwent studiów będzie znał i umiał w praktyce zastosować wszystkie dostępne, aktualnie wykorzystywane techniki i metody zarządzania jakością. W szczególności będzie umiał:

  • Przeprowadzić organizację przez proces wdrażania ISO
  • Zorganizować i przeprowadzić samoocenę według modelu CAF
  • Uzyskać dla organizacji poświadczenie skutecznego użytkownika CAF
  • Wybrać i zaimplementować w organizacji wybrane, dostosowane do potrzeb narzędzia zarządzania jakością
  • Efektywnie wykorzystywać techniki zarządzania jakością
  • Zaprojektować system zarządzania jakością
  • Zorganizować badanie satysfakcji klienta zewnętrznego i wewnętrznego
  • Efektywnie zarządzać projektami
  • Zarządzać ludźmi w organizacji oraz efektywnie rozwiązywać konflikty
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Zarządzanie jakością
Zarządzanie jakością (QM, z ang. quality management) – system zarządzania składający się z następujących etapów[potrzebny przypis]:
Polityka Prywatności