Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Studia online Studia online
Strona www: www.ckp-lodz.pl/

Celem studiów jest zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Absolwent studiów Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

  • Posiada specjalistyczną i rzetelną wiedzę dotyczącą specjalnych potrzeb edukacyjnych, dotyczących uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, trudnościami w uczeniu się matematyki, niedosłyszących i niesłyszących, słabowidzących i niewidomych, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem, z ADHD, niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem, z chorobą przewlekłą, czy wreszcie z uczniem szczególnie uzdolnionym,  w tym uczniem z syndromem SNO – nieadekwatnych osiągnięć szkolnych.
  • Zna podstawy prawne pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i potrafi prowadzić dokumentację pracy z uczniem z SPE.
  • Potrafi zdiagnozować specjalne potrzeby edukacyjne ucznia i zaprojektować program odpowiednich dla niego działań.
  • Potrafi wprowadzić elementy terapii integracji sensorycznej. Ma możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w specjalistycznej sali terapii integracji sensorycznej.
Polityka Prywatności