Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Etyka dla nauczycieli

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne

Cel:
Celem studium jest teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie wszystkich uczestników do prowadzenia zajęć z zakresu etyki w przedszkolach i szkołach. Słuchacze zapoznają się z podstawowymi pojęciami etycznymi, nabędą umiejętności twórczego, elastycznego myślenia i podchodzenia do moralnych wyzwań we współczesnym świecie. Zajęcia posłużą zdobyciu narzędzi komunikacyjnych niezbędnych do prowadzenia merytorycznych dyskusji, bezkonfliktowego uzasadniania ważnych treści etycznych, krytycznego a jednocześnie otwartego podejścia do współczesnych zagadnień. Istotnym aspektem jest również nabycie umiejętności dostosowania się do uczniów, ich punktu widzenia, predyspozycji psychicznych czy wieku.
Studia podyplomowe są także okazją do osobistego rozwoju połączonego z refleksją nad otaczającym światem i współistnieniem z innymi ludźmi, wśród licznych moralnych dylematów i problemów.

Korzyści:
Wieloaspektowy program studium sprzyja spojrzeniu na etyczne problemy z szerokiej perspektywy. Uczestnik zdobędzie wiedzę i narzędzia, które pomogą mu w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz umożliwią wspieranie i rozwijanie ich zdolności. Przekazane treści w połączeniu z praktyką w postaci samodzielnego poszukiwania rozwiązań, analizowania przypadków i prowadzenia dyskusji zapewni kompetentne przygotowanie do prowadzenia zajęć. Zapoznanie się ze standardami dydaktycznymi umożliwi właściwe przekazywanie treści, inspirowanie do dyskusji i aktywizowanie uczniów.

Uczestnicy:
Studia kierowane są głównie do osób, które chcą nauczać etyki w różnego typu placówkach, jak również dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę w szeroko rozumianych zagadnieniach etycznych.

Etyka
Etyka (z stgr. ἦθος ethos – "zwyczaj") – dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Etyka bywa też nazywana filozofią moralną.
Etyka
Etyka i uczciwość uległy erozji pod wpływem najstarszego zawodu świata: politycznej prostytucji.
Autor: Michael Connelly, Echo Park
Etyka
W świecie wyzwolenia etyka staje się bezprzedmiotowa.
Autor: Henryk Elzenberg
Etyka
Zaradność chętnie łączymy z inteligencją i dynamiką, niechętnie tylko z etyką.
Autor: Stefan Pacek
Polityka Prywatności