Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Cel
  • Dla nauczycieli  - zdobycie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia kolejnego przedmiotu. Studia przygotowują nauczycieli do prowadzenia zajęć języka polskiego jako obcego za granicą oraz w kraju, w szkołach wszystkich szczebli oraz innych placówkach oświatowych, które zajmują się nauczaniem języka polskiego jako obcego (4 moduł kształcenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela   (Dz. U. 2012, poz.131)
  • Dla absolwentów innych szkół -  przygotowanie do specyfiki nauczania języka polskiego osób pochodzących z różnych grup kulturowych i językowych, oraz zdobycie narzędzi skutecznego organizowania, prowadzenia działań dydaktycznych oraz ewaluacji postępów w nauce uczniów i kursantów z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych grup.
Nauczanie
Nauczanie – to proces dydaktyczny w działalności wykwalifikowanego nauczyciela, o charakterze planowym, celowej pracy z podmiotem kształcenia, ukierunkowanej na wyposażenie słuchaczy czy uczniów w treści nauczania, umiejętności i nawyki oraz rozwijanie tych uzdolnień. Nauczanie jest związane w relacją nauczyciel i uczeń, słuchacz uczeniem się, obydwa te pojęcia tworzą wspólnie pojęcie kształcenia.
Nauczanie
Ludzi uczyć potrzeba tak, by nie wiedzieli;
O nowych rzeczach mówić, że tylko zapomnieli.
Autor: Alexander Pope, Moral Essays
Nauczanie
Wy, którzy umiecie uczyć, uczcie. Wy, którzy nie umiecie, wykładajcie.
Autor: David Perry
Nauczanie
Według Łozanowa dobrze poprowadzony koncert pozwala nauczyć sześćdziesięciu procent materiału w ciągu pięciu procent czasu zużywanego przy metodach tradycyjnych.
Autorzy: Terry Wyler Webb, Douglas Webb, Accelerated Learning With Music: A Trainer's Manual
Polityka Prywatności