Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Rachunkowość i finanse korporacyjne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Cel

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi zagadnieniami obszaru finansów, rachunkowości finansowej i zarządczej, a także podatków oraz controllingu w korporacjach oraz dużych firmach. W trakcie studiów omawiane są praktyczne zagadnienia istotne w pracy związanej z controllingiem, księgowością, podatkami, finansami, ale także każdym innym obszarem w którym wiedza finansowa jest niezbędna.

Korzyści
Dużą korzyścią dla uczestników jest praktyczne ujęcie omawianych zagadnień. Większość zajęć realizowanych jest w formie warsztatowej. Omawiane przykłady opierają się na praktycznych case study z rzeczywistych przedsiębiorstw. Eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w realizowanych przez siebie tematach.

Finanse
Finanse – w naukach ekonomicznych tym terminem określa się stosunki ekonomiczne polegające na gromadzeniu, podziale i wydatkowaniu zasobów pieniężnych. W nauce o finansach termin finanse definiuje się jako zjawisko i procesy pieniężne, a mianowicie jest to ogół zjawisk pieniężnych będących wynikiem działalności gospodarczej i społecznej prowadzonej przez ludzi. Ponieważ jednak nie wszystkie zjawiska pieniężne można włączyć do pojęcia finansów, a chodzi o pieniądz jako miernik kategorii realnych, to pojęcie finansów obejmuje tylko te zjawiska pieniężne, które są związane z kreacją i ruchem realnie istniejących zasobów pieniądza bądź też z zaciąganiem zobowiązań do uruchomienia zasobów pieniężnych w przyszłości.
Rachunkowość
Rachunkowość – system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki.
Polityka Prywatności