Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Edukacja i wspieranie rozwoju dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi zaburzeniami

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne

Cel

  • Przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy dotyczącej etiologii zaburzeń całościowych oraz specyfiki rozwoju dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
  • Wyposażenie słuchaczy w szeroki zakres umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy edukacyjnej, terapeutycznej i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.
  • Wykształcenie umiejętności przeprowadzenia diagnozy funkcjonalnej, opracowania oceny wielospecjalistycznej i indywidualnych programów edukacji i terapii, dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów z całościowymi zaburzeniami rozwoju.
  • Przygotowanie słuchaczy do pracy z małym dzieckiem z całościowymi zaburzeniami i wspierania rodziny w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
  • Ukazanie najodpowiedniejszych metod i form współpracy nauczycieli z rodziną oraz instytucjami wspomagającymi proces wychowania i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Korzyści

Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie umiejętności w zakresie pracy edukacyjnej i terapeutycznej z osobami z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Słuchacze nabędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju oraz zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych we wszystkich typach placówek w których przebywa dziecko autystyczne. Absolwenci przygotowani będą do:

  • opracowania wieloprofilowej diagnozy funkcjonowania dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
  • planowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowychz uczniami z autyzmem lub całościowymi zaburzeniami rozwoju na każdym etapie edukacyjnym oraz do monitorowania realizowanych programów i oceny efektów,
  • współpracy z innymi specjalistami oraz organizowania profesjonalnego wsparcia dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju i ich rodzin.

Uczestnicy

Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Ukończenie studiów poszerzy kwalifikacje pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli przedszkoli oraz szkół ogólnodostępnych i specjalnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Wymagane od kandydata

  • ukończone co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia, przygotowanie pedagogiczne
Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Edukacja
Jest taki stary dowcip. Pytają Marksa, Engelsa i Lenina, kogo wolą: żonę czy kochankę. Marks odpowiada: „Żonę”. Engels: „Kochankę”. A Lenin mówi: „Obie”. I wszyscy się dziwią: „Jak to, Lenin, przecież z ciebie jest taki asceta. Po co ci żona i kochanka?”. A on wyjaśnia: „Jak to po co? Kochance będę mówił, że jestem u żony, a żonie, że u kochanki”. „No, ale co będziesz robił w tym czasie?”. Lenin na to: „Jak to co? Uczył się”. Kiedy byłem w szkole, na wszystkich ścianach wisiało przesłanie Lenina do młodych ludzi: „Uczitsia, uczitsia, uczitsia”. Dziś znowu jest aktualne.
Autor: Slavoj Žižek
Edukacja
Sądzę, że celem edukacji nie jest wbicie młodym ludziom do głowy konkretnej opinii na jakiś temat, ale danie im wiedzy, która pozwoli samodzielnie wyrobić sobie zdanie.
Autor: Tomasz Rożek
Edukacja
Edukacja jest droższa od złota.
Opis: przysłowie arabskie
Polityka Prywatności