Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Edukacja i wspieranie rozwoju dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi zaburzeniami

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne

Cel

  • Przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy dotyczącej etiologii zaburzeń całościowych oraz specyfiki rozwoju dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
  • Wyposażenie słuchaczy w szeroki zakres umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy edukacyjnej, terapeutycznej i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.
  • Wykształcenie umiejętności przeprowadzenia diagnozy funkcjonalnej, opracowania oceny wielospecjalistycznej i indywidualnych programów edukacji i terapii, dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów z całościowymi zaburzeniami rozwoju.
  • Przygotowanie słuchaczy do pracy z małym dzieckiem z całościowymi zaburzeniami i wspierania rodziny w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
  • Ukazanie najodpowiedniejszych metod i form współpracy nauczycieli z rodziną oraz instytucjami wspomagającymi proces wychowania i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Korzyści

Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie umiejętności w zakresie pracy edukacyjnej i terapeutycznej z osobami z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Słuchacze nabędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju oraz zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych we wszystkich typach placówek w których przebywa dziecko autystyczne. Absolwenci przygotowani będą do:

  • opracowania wieloprofilowej diagnozy funkcjonowania dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
  • planowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowychz uczniami z autyzmem lub całościowymi zaburzeniami rozwoju na każdym etapie edukacyjnym oraz do monitorowania realizowanych programów i oceny efektów,
  • współpracy z innymi specjalistami oraz organizowania profesjonalnego wsparcia dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju i ich rodzin.

Uczestnicy

Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Ukończenie studiów poszerzy kwalifikacje pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli przedszkoli oraz szkół ogólnodostępnych i specjalnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Wymagane od kandydata

  • ukończone co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia, przygotowanie pedagogiczne
Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Edukacja
Jest taki stary dowcip. Pytają Marksa, Engelsa i Lenina, kogo wolą: żonę czy kochankę. Marks odpowiada: „Żonę”. Engels: „Kochankę”. A Lenin mówi: „Obie”. I wszyscy się dziwią: „Jak to, Lenin, przecież z ciebie jest taki asceta. Po co ci żona i kochanka?”. A on wyjaśnia: „Jak to po co? Kochance będę mówił, że jestem u żony, a żonie, że u kochanki”. „No, ale co będziesz robił w tym czasie?”. Lenin na to: „Jak to co? Uczył się”. Kiedy byłem w szkole, na wszystkich ścianach wisiało przesłanie Lenina do młodych ludzi: „Uczitsia, uczitsia, uczitsia”. Dziś znowu jest aktualne.
Autor: Slavoj Žižek
Edukacja
Sądzę, że celem edukacji nie jest wbicie młodym ludziom do głowy konkretnej opinii na jakiś temat, ale danie im wiedzy, która pozwoli samodzielnie wyrobić sobie zdanie.
Autor: Tomasz Rożek
Edukacja
Przedmiotem potępienia nowych swobód przez papieży jest wolność edukacji. Bądźcie więc zgorszone, dusze niedoświadczone, liberalne umysły, które nie znacie same siebie, mózgi wyprane przez dwa wieki kultury liberalnej! Tak, przyznacie, że nie możecie tego zrozumieć: papieże potępiają wolność w edukacji! Co za zdziwienie! Co za skandal! Papież – i to jaki papież! Leon XIII, zwany przez niektórych liberalnym, potępia najświętszą wolność nauczania!
Autor: Marcel Lefebvre, Oni Jego zdetronizowali, wyd. Te Deum, Warszawa 2002, s. 91.
Polityka Prywatności