Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Gerontologia i opieka nad osobami starszymi

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
Cel
Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy z osobami starszymi, przebywającymi zarówno w placówkach pomocy społecznej oraz zamieszkujących w środowisku lokalnym. Absolwenci nabędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, które umożliwią aktywizowanie osób starszych oraz poprawienie jakości ich życia, a także przygotują do pracy zawodowej w instytucjach pomocy społecznej.

Korzyści
Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje do opieki i prowadzenia zajęć aktywizujących z osobami starszymi. Będą potrafili podjąć działania wspierające życie osobiste, towarzyskie, kulturalne i społeczno - obywatelskie ludzi starszych w miejscu ich zamieszkania oraz w instytucjach pomocy społecznej. Korzyścią nadrzędną będzie zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu form i metod pracy z osobami starszymi. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi w formie warsztatów oraz wykładów, które zwiększają wiedzę merytoryczną słuchaczy.

Uczestnicy
Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych pracą i pomocą osobom starszym, a także dla wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe kwalifikacje w zakresie opieki nad seniorami. Zapraszamy psychologów, pedagogów, socjologów, specjalistów pracy socjalnej, logopedów, fizjoterapeutów, lekarzy, pielęgniarki, opiekunów medycznych, personel medyczny pracujący w zakładach opiekuńczo - leczniczych, dziennych domach opieki oraz pracowników pomocy społecznej i administracji publicznej rządowej i samorządowej.

Studia przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich i uzyskały decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe.
Gerontologia
Gerontologia – nauka o procesach starzenia się. Jest to interdyscyplinarny splot biologii, medycyny, kulturoznawstwa, psychologii i zasadniczo antropologii kulturowej w terenie. Gerontologii nie należy mylić z geriatrią, która jest nauką o chorobach wieku podeszłego.
Opieka
Opieka – dawanie oparcia, wsparcia, zaspokajanie potrzeb (właściwości ludzkich, będących potrzebą), których jednostka nie umie, nie może lub nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić, żeby zachować równowagę biologiczną i psychiczną, przeżyć, zachować zdrowie, jakość życia, zapewnić prawidłowy rozwój (doprowadzić jednostkę do dojrzałości) i ciągłość gatunku.
Opieka
Zaopiekuj się mną, nawet gdy powodów brak.
Zaopiekuj się mną mocno tak.
Autorzy: Andrzej Adamiak, Andrzej Senar, Zaopiekuj się mną
Opieka
Zobaczymy, że matki i ojcowie lepiej opiekują się przybranymi dziećmi, niż swoim własnym synem.
Autor: Leonardo da Vinci
Polityka Prywatności