Toruń, Polska

Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dzieci

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne

Cel
Integracja Sensoryczna to zdolność do odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia. Wyłącznie dzięki sprawnie działającemu układowi nerwowemu możemy, porządkować, segregować i składać   płynące do nas informacje i bodźce. Prawidłowa organizacja wiadomości płynąca z ciała i środowiska jest używana do planowania i zachowania pozycji ciała, planowania ruchu, odpowiedniego napięcia mięśniowego,  adekwatnego reagowania na bodźce, właściwego reagowania emocjonalnego. Od przebiegu tych procesów dokonujących się w ośrodkowym układzie nerwowym zależy wiele procesów takich jak: prawidłowy wzorzec postawy, ruchu, rozwój mowy, umiejętnośc czytania, pisania, liczenia.  Celem studiów podyplomowych na kierunku INEGRACJA SENSORYCZNA – diagnoza i terapia dzieci, jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu standardów diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz procesów diagnozy integracji sensorycznej. Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów jak i absolwentów studiów magisterskich z kwalifikacjami pedagogicznymi.

Korzyści
Studia mają przygotować do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Ponadto wskażemy kierunki planowania działań, wyposażymy słuchacza w praktyczną wiedzę na temat funkcjonalnej pracy z dzieckiem i osobą dorosłą z zaburzeniami rozwojowymi i ruchowymi, konstruowania programów terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz konstruowania programów dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i osoby dorosłej z zaburzeniami sensorycznymi.

Uczestnicy
Ukończenie Studiów Podyplomowych z  zakresu INEGRACJA SENSORYCZNA – diagnoza i terapia dzieci, daje kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii metodą SI. Uczestnicy otrzymają urzędowe świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych oraz certyfikat potwierdzający ich kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem MEN. Otrzymane certyfikaty Terapeuty SI potwierdzać będą zdobyte kwalifikacje do prowadzenia obserwacji diagnostyczno-klinicznej i terapii metodą Integracji Sensorycznej.

Diagnoza
diagnoza (medycyna)
Integracja
Ciągła integracja
Polityka Prywatności