Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie wykwalifikowanej kadry, która w sposób umiejętny będzie oddziaływać na osoby umieszczone w zakładach karnych, poprawczych, które są pod nadzorem lub dozorem kuratorskim oraz takie, które korzystają z możliwości odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego. Słuchacze studiów podyplomowych zdobędą konkretne umiejętności i kompetencje społeczne wymagane podczas pracy z osobami niedostosowanymi społecznie.
Pedagogika
Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika resocjalizacyjna – wywodzi się z pedagogiki specjalnej. Zajmuje się nauczaniem i wychowaniem osób z zaburzonym zachowaniem i niedostosowanych społecznie. Osoby takie poddaje się resocjalizacji.
Pedagogika
Mężczyzna tylko od życia może nauczyć się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi.
Autor: Miguel de Unamuno
Pedagogika
Pedagogika jako nauka może i powinna być formą społecznego i kulturowego krytycyzmu (…). Nie możemy uciec od wyzwań praktyki pogrążonej w kryzysie.
Autor: Zbigniew Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji
Polityka Prywatności