Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Pedagogika szkolna z psychopedagogiką kreatywności

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne

Cel

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego oraz do diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów oraz przyczyn ewentualnych niepowodzeń szkolnych, wczesnego wspomagania oraz systematycznego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, koordynowania i wspierania działań opiekuńczo – wychowawczych szkoły i rodziny, organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej z uwzględnieniem działań profilaktycznych, jak również budowania wiedzy o rozwoju psychofizycznym dzieci i młodzieży szkolnej oraz dysfunkcji w tym zakresie. Absolwenci zdobywają także wiedzę i umiejętności kreatywnego myślenia i działania oraz inicjowania , a także prowadzenia działań ukierunkowanych na popularyzowanie i rozwój szeroko rozumianej kreatywności, które  uzyskują dzięki zajęciom w formie ćwiczeń i konwersatoriów.

Korzyści

Studia mają charakter doskonalący i dobrze wpisują się w potrzeby rynku pracy. Ich absolwenci mogą podjąć pracę nie tylko w szkołach, placówkach kulturalno – oświatowych i opiekuńczo wychowawczych, lecz również wszędzie tam, gdzie kreatywność i oryginalność myślenia i działania jest niezbędną umiejętnością -  w firmach komercyjnych, w mediach, w działach promocji i reklamy, sprzedaży, HR, itp. Uzyskują także dodatkowe uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych, np. warsztatów kreatywnego myślenia i ekspresji twórczej, kół zainteresowań, indywidualnej terapii przez twórczość, pracy z uczniem zdolnym w szkole oraz zajęć z dziećmi i młodzieżą w instytucjach pozaszkolnych.

Uczestnicy

Uczestnikami studiów mogą być absolwenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, posiadający kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Pedagogika
Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.
Pedagogika
Pedagogika jako nauka może i powinna być formą społecznego i kulturowego krytycyzmu (…). Nie możemy uciec od wyzwań praktyki pogrążonej w kryzysie.
Autor: Zbigniew Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji
Pedagogika
Mężczyzna tylko od życia może nauczyć się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi.
Autor: Miguel de Unamuno
Polityka Prywatności