Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Cel:

  • przekazanie kompleksowej wiedzy z teorii i nowoczesnej praktyki zarządzania oraz rachunkowości, 
  • wskazanie na powiązania pomiędzy różnymi obszarami zarządzania a rachunkowością i finansami przedsiębiorstwa

Korzyści;

  • nabycie kompetencji w zakresie inżynierii rachunkowości zarządczej i controllingu  
  • nabycie umiejętności podejmowania decyzji menedżerskich w warunkach ryzyka gospodarczego
  • nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie budowy złożonych narzędzi pomiaru wyceny, analizy, raportowania wielowymiarowych efektów ilościowo-jakościowych na temat działalności przedsiębiorstwa
  • nabycie  wiedzy i umiejętności prowadzenia złożonych rachunków oceny efektywności pracy menedżerów, budowy systemów motywacyjnych, planów i programów optymalizacji oraz restrukturyzacji działalności przedsiębiorstwa lub wybranych obszarów działania z uwzględnieniem oceny wpływu realizacji tych planów na wartość rynkową przedsiębiorstwa
  • nabycie  wiedzy i umiejętności klasyfikacji i oceny projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwa, budowy i oceny efektywności realizacji wybranej strategii finansowania, budowy narzędzi analizy finansowej z perspektywy różnych grup interesariuszy,  wyceny i raportowania wartości kreowanej w wyniku podejmowania decyzji menedżerów przedsiębiorstwa

Uczestnicy:

osoby zainteresowane nabyciem kwalifikacji zawodowych w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu
Rachunkowość
Rachunkowość – system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki.
rachunkowość zarządcza
Rachunkowość zarządcza (określana jest również jako rachunkowość menedżerska) – część rachunkowości (obok rachunkowości finansowej i podatkowej), która służy wprost potrzebom wewnętrznym zarządzania przedsiębiorstwem, dostarczając danych niezbędnych do podejmowania decyzji bieżących i rozwojowych oraz informacji, które pozwalają na podejmowanie decyzji strategicznych, taktycznych, operacyjnych, planistycznych i kontrolnych poprzez wyspecjalizowane techniki i procedury, jak np.: budżetowanie, wzorce, odpowiednio dobrane modele rachunku kosztów i przychodów, analizę zachowania się kosztów oraz informowanie o dokonaniach.
Polityka Prywatności