Wrocław, Polska

Audyt

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Cel
Ukończenie studiów pozwala na zdobycie praktycznej i teoretycznej wiedzy w zakresie audytu wewnętrznego, rachunkowości oraz  kontroli zarządczej. Zdobyta na studiach wiedza pozwoli na praktyczne wykonywanie zawodu audytora, jak też  na przystąpienie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe audytorów (CIA, CGAP).

Korzyści
Zajęcia na tym kierunku mają na celu dostarczenie słuchaczom niezbędnej wiedzy dotyczącej: metodyki i technik prowadzenia audytu wewnętrznego, zasad wdrażania i prowadzenia  systemu kontroli zarządczej  w jednostce, jak też zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych - tym samym w kompleksowy sposób przygotowują  do wykonywania zawodu audytora. Studia pomagają słuchaczom nie tylko uzupełnić wiedzę teoretyczną, lecz również znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich problemy pojawiające się każdego dnia w pracy zawodowej.

Zgodnie z art. 286 Ustawy o finansach publicznych audytorem wewnętrznym może być osoba, która między innymi legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego dotkora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych i ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Audyt umożliwia zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu audytora bez konieczności przystępowania do egzaminów państwowych.

Praktyczny charakter studiów
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, studiów przypadku oraz warsztatów indywidualnych i grupowych. Słuchacze, dzięki aktywnym formom prowadzenia zajęć, mają możliwość poznania praktycznej strony omawianych zagadnień.

Uczestnicy
Studia kierowane są do pracowników odpowiedzialnych za finanse oraz wdrażanie systemów kontroli w przedsiębiorstwach prywatnych jak i jednostkach sektora finansów publicznych. Korzyści z uczestnictwa w zajęciach odniosą również osoby zainteresowane podjęciem pracy w audycie.

Audyt
Audyt – niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu.
Polityka Prywatności