Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne

Adresaci:

Studia skierowane są do magistrów takich kierunków jak: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, socjologia, prawo, bezpieczeństwo narodowe.

Cel:

Zdobycie wiedzy na temat: psychologicznych aspektów funkcjonowania w sytuacji kryzysu sytuacyjnego, rozwojowego, egzystencjalnego czy środowiskowego; zasad wczesnej interwencji psychologicznej i prawnej w przypadku ofiar kryzysów; różnic indywidualnych w zmaganiu się z konsekwencjami doświadczeń kryzysowych i traumatycznych; mechanizmów i strategii interwencji kryzysowej w sytuacjach ekstremalnych (zagrożenie życia) oraz kryzysów wynikających z chronicznych konfliktów; natury i funkcji destrukcyjnych mechanizmów adaptacji (w tym emocji destrukcyjnych).

Wykształcenie praktycznych umiejętności: diagnozy statycznych i dynamicznych czynników ryzyka występowania zaburzeń pourazowych po doświadczeniu kryzysu lub traumy; interwencji kryzysowych.

Przygotowanie absolwentów do pracy: w zakresieprofesjonalnej pomocy w ośrodkach interwencji kryzysowej, hospicjach, zakładach karnych i poprawczych, policji, służbie więziennej, domach pomocy społecznej.

Psychologia
Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
Psychologia
Jeśli chce się odkrywać nowe światy, najlepiej ich szukać poza psychologią. Daje ona złudzenie głębi, lecz takie samo złudzenie wywołują umieszczone naprzeciw siebie lustra.
Autor: William Kirk Kilpatrick
Psychologia
(…) filozofia jest nie od pocieszania, tylko od mówienia, jak jest. Pocieszaniu służy psychologia, ta paranaukowa podpora lewactwa i lichy substytut religii.
Autor: Bogusław Wolniewicz, Islam i my, „Najwyższy Czas!”, 12 października 2013, nr 42 (1221)
Psychologia
Psychologia ma długą przeszłość, ale krótką historię.
Autor: Hermann Ebbinghaus
Polityka Prywatności