Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia

Język wykładowy: polski

Adresaci:

studia są adresowane do magistrów psychologii, pedagogiki oraz logopedów zainteresowanych tworzeniem i pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci (w resorcie oświaty), oraz zespołach wczesnej interwencji pracujących z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością (w resorcie zdrowia). Program studiów jest odpowiedzią na potrzeby kształcenia specjalistów wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. Rozporządzenie to wskazuje, że w skład zespołów wspomagania rozwoju mają wejść osoby posiadające odpowiednie przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym - pedagog, psycholog i logopeda.

Cel:

celem studiów jest przygotowanie specjalistów zatrudnionych w placówkach służby zdrowia, ośrodkach specjalistycznych, placówkach oświatowych (w tym w przedszkolach i szkołach podstawowych) itp., posiadających kwalifikacje do:

  • wczesnej diagnozy oraz wieloprofilowego usprawniania dziecka,
  • wczesnej kompleksowej profilaktyki niepełnosprawności,
  • wczesnej pomocy rodzinie dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem bądź niepełnosprawnością,
  • wczesnego wspomagania i usprawniania procesu nauczania i wychowania dziecka
Interwencja
Interwencja główna – instytucja procesu cywilnego
Wspomaganie rozwoju
Wspomaganie rozwoju – proces intencjonalny prowadzący do umożliwienia osobie wspomaganej samodzielnego rozwiązywania zadań i problemów życiowych. Jego istotę stanowi specjalny rodzaj interakcji międzyludzkich ukierunkowanych na człowieka działającego w swoim życiu i poszukującego w nim sensu, także poprzez kształtowanie umiejętności i sprawności. Stanowi dopełnienie naturalnie przebiegających procesów wychowania i socjalizacji.
Polityka Prywatności