województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Controlling personalny

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

CEL STUDIÓW

Celem podstawowym słuchaczy studiów podyplomowych ,,Controlling personalny" będzie zdobycie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie efektywności HR i controllingu personalnego w szerokim ujęciu, a więc:

 • Zastosowanie w biznesie nowoczesnych i zgodnych z trendami rynkowymi metod badania i poprawy efektywności oraz controllingu personalnego
 • Dobór i kształtowanie metod controllingu personalnego, a także praktyk HR odpowiadających na potrzeby biznesu
 • Projektowanie zintegrowanych, spójnych rozwiązań nastawionych na efektywność
 • Planowanie wdrożeń w obszarze HR z uwzględnieniem powiązań systemu HR z funkcjonowaniem całego biznesu

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY

Zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu controllingu personalnego, w szczególności:

 • Poznanie zasad i narzędzi kształtowania strategii HR zgodnej z potrzebami biznesu i ściśle sparametryzowanej
 • Zrozumienie logiki planowania i ewidencjonowania kosztów pracy od strony rachunkowo-controllingowej
 • Przećwiczenie skutecznych metod prowadzenia analizy pracy oraz kształtowania optymalnej etatyzacji
 • Nabycie umiejętności konstruowania motywacyjnego systemu wynagradzania, w oparciu o wartościowanie stanowisk pracy oraz benchmarki rynkowe, jak też z zastosowaniem systemów zarzadzania wynikami pracy
 • Zapoznanie się z metodami poprawy efektywności systemu pozyskiwania i rozwoju pracowników, w tym systemu rekrutacji, szkoleń i ocen okresowych
 • Zdobycie umiejętności stosowania interdyscyplinarnych rozwiązań na potrzeby prac nad efektywnością obszaru HR m.in. zarzadzania projektami i procesami, badania opinii pracowniczych, kontraktowania usług doradczych i szkoleniowych, analizy wskaźnikowej i jakościowej
 • Rozwinięcie kompetencji w zakresie wdrażania systemów HR do praktyki firmy i prowadzenia dialogu społecznego.

ADRESACI STUDIÓW

Controlling personalny został stworzony z myślą o :

 • doświadczonych pracownikach i menedżerach zespołów personalnych (zzl, hrm), którzy są zainteresowani nabyciem lub pogłębieniem wiedzy z zakresu najnowszych koncepcji, metod i technik efektywnościowego podejścia do spraw personalnych i controllingu personalnego w firmie oraz nabyciem lub pogłębieniem umiejętności zastosowania ich w praktyce biznesowej,
 • konsultantów firm doradczych specjalizujących się w obszarze personalnym (zzl, hrm), chcących wdrażać rozwiązania efektywnościowe i metody controllingu personalnego u swoich klientów instytucjonalnych.
Controlling
Controlling – system sterowania przedsiębiorstwem zorientowanym na wynik, łączący w sobie jednocześnie procesy poszukiwania informacji, planowania i kontroli funkcjonowania przedsiębiorstwa. Celem działania controllingu jest przygotowanie dla kadry kierowniczej informacji, metod i instrumentów umożliwiających podejmowanie skutecznych decyzji planistycznych i realizacyjnych na różnych poziomach zarządzania, a także koordynację oraz kontrolę przebiegu wszystkich procesów przedsiębiorstwa.
Polityka Prywatności