Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Polityka compliance w ochronie zdrowia. Zarządzanie ryzykiem etyczno-prawnym w jednostkach

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne

CELE STUDIÓW

Głównym celem studiów jest uzupełnienie wiedzy w zakresie kształtowania polityki compliance, w tym strategii etycznego i odpowiedzialnego zarządzania jednostką leczniczą. Bezpośrednim efektem jest nabycie przez uczestników wysoko cenionych na rynku umiejętności efektywnego wykorzystywania różnorodnych instrumentów prawnych oraz etycznych dla skutecznego kierowania procesem decyzyjnym w organizacji.

Cele szczegółowe:

  • przekazanie wiedzy o systemie zarządzania ryzykiem związanym z naruszaniem powszechnie obowiązujących norm prawnych, a także innych reguł rzetelności w sferze zawodowej i obrocie gospodarczym
  • nabycie przez uczestników umiejętności efektywnego wykorzystywania różnorodnych instrumentów prawnych oraz etycznych dla skutecznego kierowania procesem decyzyjnym
  • nabycie kompetencji w zakresie rozpoznawania i niwelowania zagrożeń etyczno-prawnych (w tym korupcyjnych) w jednostkach leczniczych
Polityka
Polityka (z gr. poly: mnogość, różnorodność; polis - miasto-państwo) – pojęcie właściwe naukom społecznym, rozumiane na wiele sposobów.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem – według międzynarodowej normy ISO 31000:2009, oraz polskiej normy PN-ISO 31000:2012 skoordynowane działania dotyczące kierowania i nadzorowania organizacją w odniesieniu do ryzyka.
Polityka
W polityce głupota nie stanowi przeszkody.
Autor: Napoleon Bonaparte
Polityka
Polityka nie lubi prawdy, zaś prawda nie lubi polityki.
Autor: Jan Stępień
Polityka
Jest to bowiem sekret przyrody i polityki, że bezpiecznie jest zmieniać nieraz wiele mniejszych rzeczy niż jedną wielką.
Autor: Francis Bacon
Polityka Prywatności