Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY

Podyplomowe Studia "Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstwa" umożliwiają zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu: metodyki stosowanej w praktyce rachunkowości, zasad rachunku kosztów, finansów przedsiębiorstwa jak też funkcjonowania organów władzy spółek kapitałowych prawa handlowego.
Po ukończeniu tych studiów słuchacz jest przygotowany do pracy w pionach finansowo-księgowych a także zdobywa praktyczne umiejętności związane z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

CEL STUDIÓW

Celem podyplomowych studiów "Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstwa" jest przekazanie aktualnej wiedzy z obszaru:

- metodyki stosowanej w praktyce rachunkowości, interpretacji autonomiczności prawa bilansowego i podatkowego, funkcji i zadań rachunkowości, czytania informacji dostarczanych przez system rachunkowości,
- opracowania zasad rachunku kosztów dla jednostki gospodarczej, ich grupowania, alokacji oraz kontroli kosztów;
- podstawowych kategorii finansowych dotyczących finansów przedsiębiorstwa;
- funkcjonowania organów władzy spółek kapitałowych prawa handlowego oraz odpowiedzialności osób wchodzących w skład tych organów,
- prawa pracy jako jednego z narzędzi polityki kadrowej i kształtowania kosztów przedsiębiorstwa, w tym optymalizacji wielkości i struktury zatrudniania pracowników oraz prawnych aspektów zarządzania czasem pracy.

Zajęcia obejmują dwa semestry i prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych i praktyków gospodarczych.

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych upoważnia do ubiegania się o certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.IX.1994r z późn,zmianami, rozdział 8a).

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do kadry kierowniczej, pracowników działów finansowo-księgowych, biur rachunkowych oraz innych osób pragnących zdobyć niezbędną i aktualną wiedzę z rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa.
Finanse
Finanse – w naukach ekonomicznych tym terminem określa się stosunki ekonomiczne polegające na gromadzeniu, podziale i wydatkowaniu zasobów pieniężnych. W nauce o finansach termin finanse definiuje się jako zjawisko i procesy pieniężne, a mianowicie jest to ogół zjawisk pieniężnych będących wynikiem działalności gospodarczej i społecznej prowadzonej przez ludzi. Ponieważ jednak nie wszystkie zjawiska pieniężne można włączyć do pojęcia finansów, a chodzi o pieniądz jako miernik kategorii realnych, to pojęcie finansów obejmuje tylko te zjawiska pieniężne, które są związane z kreacją i ruchem realnie istniejących zasobów pieniądza bądź też z zaciąganiem zobowiązań do uruchomienia zasobów pieniężnych w przyszłości.
Rachunkowość
Rachunkowość – system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki.
Polityka Prywatności