województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi przepisami prawnymi w obszarze rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, finansów publicznych, jak również dostarczenie praktycznej wiedzy w powyższym zakresie. W trakcie studiów omówione zostaną również inne zagadnienia istotne z punktu widzenia funkcji pełnionych przez pracowników administracji publicznej, takie jak zamówienia publiczne, dotacje unijne, system podatkowy, kontrola i audyt oraz dyscyplina w finansach publicznych. Całość studiów charakteryzuje ich praktyczne ujęcie, które opiera się na wieloletnim doświadczeniu zawodowym ekspertów - praktyków, których dedykujemy do realizacji poszczególnych zajęć.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Proponowane przez nas studia umożliwiają głównym księgowym, skarbnikom urzędów miast i gmin oraz innym pracownikom działów finansowo-księgowych, uzupełnienie uprawnień do zajmowanych stanowisk. Absolwenci studiów uzyskają wiedzę i kwalifikacje, które odpowiadają wymaganiom stawianym przez Ministerstwo Finansów kandydatom przystępującym do egzaminów na certyfikat księgowego. Pomyślne ukończenie studiów jest równoważne z ukończeniem studiów ekonomicznych, specjalność rachunkowość, co jest jednym z warunków uzyskania certyfikatu księgowego potwierdzającego kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg (art. 76a i 76b ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości wprowadzony przez art. 1 pkt. 43 ustawy z 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. Nr 63, poz. 393 oraz Dz.U. Nr 223, poz. 1466 z roku 2008).

ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są do pracowników działów finansowo-księgowych sektora finansów publicznych oraz osób zamierzających podjąć pracę w tych służbach, jak również absolwentów wyższych uczelni pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości budżetowej.
Rachunkowość
Rachunkowość – system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności