Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Rachunkowość małych i średnich firm

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Przygotowanie Słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty z zakresu rachunkowości małych firm

Po ukończeniu kursu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

  • specyfiki rachunkowości małych firm
  • prowadzenia ksiąg podatkowych, szczegółowych warunków, jakim powinny odpowiadać te księgi, aby stanowiły dowód pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych, oraz szczegółowy zakres obowiązków związanych z ich prowadzeniem
  • ewidencji, inwentaryzacji i sprawozdawczości w małych firmach
  • narzędzi rachunkowości oraz prowadzenia organizacji rachunkowości w małych firmach
  • rozwiązywanie problemów rachunkowych ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji oraz wypełnieniem obowiązków sprawozdawczych
  • metod i narzędzi pozwalających opisywać, modelować i oceniać racjonalność decyzji w MSP
Rachunkowość
Rachunkowość – system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki.
Polityka Prywatności