Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Samodzielny księgowy

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Przygotowanie Słuchaczy do wykonywania zawodu specjalista w zakresie samodzielnego prowadzenia rachunkowości - Samodzielny Księgowy

Po ukończeniu studiów uczestnicy zdobędą wiedzę na temat

  • organizacji rachunkowości
  • odpowiedzialności za prowadzenie rachunkowości w jednostce gospodarczej oraz sporządzanie sprawozdań finansowych
  • ewidencji operacji gospodarczych zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości
  • wycena zasobów majątkowych oraz źródeł ich finansowania
  • prezentacji zasobów ekonomicznych oraz źródeł ich finansowania
  • przygotowania zestawienia obrotów i sald
  • budowy oraz sporządzania sprawozdań finansowych

1.  bilans
2.  rachunek zysków i strat
3.  informacja dodatkowa
4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
5. sprawozdanie o zmianie kapitałów własnych

  • inwentaryzacji wybranych zasobów majątkowych
  • dokumentacji operacji gospodarczych oraz zarządzania dokumentami w jednostce gospodarczej

1. archiwizacja
2. ochrona

Polityka Prywatności