Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie Projektami – z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Uczestnik studiów nabędzie praktyczną wiedzę z zakresu:

- Zrozumienia integralności grup procesów w ramach zarządzania projektem.
- Właściwego działania w ramach systemu zarządzania projektami istniejącego w firmie.
- Wykorzystania kluczowych osób zaangażowanych w projekt w najbardziej efektywny sposób.
- Skutecznego stosowania technik i narzędzi zarządzania projektami.
- Zapewnienia efektywnego informowania osób zaangażowanych w projekt.
- Stworzenia planu bazowego projektu będącego punktem odniesienia dla pomiaru zaawansowania oraz kontroli projektu.
- Bycia liderem w projekcie.
- Działań związanych z aktywnym budowaniem zespołu.
- Angażowania i motywowania członków zespołu projektowego i wykonawców zadań.
- Umiejętnego radzenia sobie z konfliktami.
- Prowadzenia spotkań i prezentacji wyników prac projektowych.
- Generowania rozwiązań.
- Zrozumienia zastosowania SIX SIGMA w zarządzaniu projektami.
- Analizowania opłacalności projektu.
- Tworzenia budżetu projektu.
- Przyspieszania realizacji zadań projektowych.
- Identyfikowania, analizowania i reagowania na zmiany projekcie.
- Zamknięcia projektu w sposób zapewniający, że ważne i użyteczne informacje nie są stracone.
- Właściwego wykorzystania programu komputerowego MS Project do zarządzania projektami.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy w kluczowych obszarach zarządzania
projektami oraz zdobycie przez uczestników umiejętności skutecznego stosowania narzędzi i metod zarządzania projektami.

Studia podyplomowe "Zarządzanie Projektami" (Project Management) realizowane są w formie warsztatowej (zgodnie z zasadą ABL - Activity Based Learning), gdzie uczestnicy stosują techniki i narzędzia pracy w projektach na szkoleniowych studiach przypadku - w formie zadań indywidualnych i zespołowych. Metodyka działań w projekcie jest zgodna z zaleceniami Project Management Institute (USA) - organizacji, która wprowadziła powszechnie obowiązujące na świecie standardy zarządzania projektami.

ADRESACI STUDIÓW

Osoby realizujące projekty, członkowie zespołów projektowych, wykonawcy prac projektowych, jak też osoby, które przygotowują się do prowadzenia projektów.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektem – zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Zawiera się w nim między innymi inicjowanie, planowanie (w tym harmonogramowanie, budżetowanie), realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu.
Polityka Prywatności