Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie kompetencjami pracowników

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

CEL STUDIÓW

Celem podstawowym studiów podyplomowych ,,Zarządzanie Kompetencjami Pracowników" jest zdobycie lub uzupełnienie wiedzy w zakresie zarządzania kompetencjami w szerokim ujęciu poprzez :

 • pozyskanie rzeczywistych umiejętności w zakresie opracowania modelu kompetencji i systemu zarządzania kompetencjami dla firmy odpowiadających na potrzeby biznesu,
 • poznanie aktualnych trendów rynkowych w Polsce i na świecie w zakresie zarządzania kompetencjami oraz budowania przewagi konkurencyjnej na bazie kompetencji pracowników,
 • przygotowanie się do projektowania strategii i prowadzenia wdrożenia systemu zarządzania kompetencjami (w tym również systemu oceny kompetencji) z uwzględnieniem powiązań systemu zarządzania kompetencjami z innymi systemami personalnymi.

Program jest nastawiony na wypracowanie metody zarządzania ludźmi na bazie ich osobistego kapitału intelektualnego, integrującej wszystkie funkcje HR w jeden spójny, działający i skuteczny system.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY

 • Poznanie szczegółowych zasad i przećwiczenie narzędzi opisywania kompetencji oraz tworzenia modelu kompetencji dla firmy opartych na najlepszych światowych i polskich praktykach
 • Przećwiczenie skutecznych metod budowy i rozwoju systemu kompetencji w tym zastosowania go w opisach stanowisk pracy, rekrutacji i selekcji, assessment i development centre, ocenach okresowych, planowaniu szkoleń i rozwoju, budowaniu ścieżek karier i awansów, wartościowaniu stanowisk pracy oraz doboru osób do zwolnień)
 • Nabycie umiejętności opracowania planów udanych wdrożeń systemu zarządzania kompetencjami w tym m.in. systemów oceny kompetencji

Program inspiruje uczestników również poprzez:

 • Spotkania z praktykami, prezentującymi różnorodne podejścia do zarządzania kompetencjami i realne wdrożenia u wiodących pracodawców
 • Prezentacje i przekazanie do użycia gotowych rozwiązań, modeli, wzorów dokumentów dot. zarządzania kompetencjami

Zobacz także możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności ze studiów w praktyce biznesowej:

ADRESACI STUDIÓW

Program ,,Zarządzanie Kompetencjami Pracowników" został stworzony z myślą o:

pracownikach i menedżerach zespołów HR

 • zainteresowanych nabyciem lub pogłębieniem wiedzy i umiejętności z zakresu najnowszych koncepcji, metod i technik zarządzania kompetencjami
 • poszukujących rozwiązania pozwalającego osiągać przewagę konkurencyjną firmy na rynku
 • chcących wdrożyć w firmie działający system zzl oparty na potencjale osobistym i zawodowym swoich pracowników

konsultantach firm doradczych

 • specjalizujących się w obszarze personalnym (HR), chcących wdrażać zarządzanie kompetencjami u swoich klientów instytucjonalnych
 • używających rozwiązań kompetencyjnych w codziennej pracy (np. testy kompetencyjne, wywiady kompetencyjne, assessment centre)
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności