województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie w administracji publicznej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z trzech kluczowych dla administracji publicznej obszarów: ogólnych problemów zarządzania i radzenia sobie z nimi; miękkich umiejętności oraz wiedzy stricte przydatnej w pracy w administracji publicznej. Absolwenci nabywają umiejętności potrzebne do zarządzania instytucjami w różnych aspektach ich działalności, za punkt wyjścia przyjmując orientację na klienta, korzystającego z usług administracji publicznej.

ADRESACI STUDIÓW

Studia Zarządzanie w Administracji Publicznej adresowane są do osób pełniących i zamierzających pełnić kluczową rolę w administracji rządowej, samorządowej i organizacjach pozarządowych.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności