województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Compliance w organizacji

Język wykładowy: polski
Studia online Studia online
Compliance jest bardzo ważnym elementem odpowiedzialnego zarządzania organizacją.

W kontekście zmieniających się przepisów międzynarodowych oraz polskich wymogi, jakie są stawiane specjalistom zajmującym się wdrażaniem i rozbudową funkcji Compliance w przedsiębiorstwach, wciąż rosną. Zespół Compliance wspiera kierownictwo wyższego szczebla organizacji w realizacji jej celów biznesowych poprzez działania zmierzające do zapewnienia przez organizację zachowania zgodności z przepisami prawa oraz zasadami etyki.

Zadania te przebiegać mają dwutorowo:

wewnątrz organizacji — poprzez zarządzanie zasadami i procedurami korporacyjnymi opartymi na kodeksie postępowania mającymi zastosowanie do każdego pracownika bądź do zdefiniowanych grup pracowniczych oraz jasno określającymi wytyczne i konsekwencje niestosowania się do nich. Elementem zarządzania zasadami i procedurami korporacyjnymi jest właściwa edukacja, czyli promowanie wiedzy na temat decyzji biznesowych uznawanych przez przedsiębiorstwo za właściwe i niewłaściwe, podkreślania wagi i znaczenia udziału każdego pracownika w procesie realizacji celów biznesowych niezależnie od szczebla, na jakim się znajduje, oraz otwartość i swoboda wypowiedzi zmierzająca do wykluczania, wykrywania bądź niwelowania nadużyć przy jednoczesnym budowaniu zaangażowania i lojalności pracowników;
na zewnątrz organizacji — poprzez transparentność stosowanych praktyk biznesowych oraz budowanie i utrzymywanie właściwych relacji z organami prawnymi, jak i kontrahentami. Osiągane jest to m.in. poprzez ochronę danych osobowych, ochronę tajemnicy handlowej oraz zapobieganiem manipulacjom finansowym.
Celem, który chcemy osiągnąć, zapraszając do udziału w studiach, jest naświetlenie tematyki Compliance z różnych perspektyw, przy jednoczesnym oparciu się na praktycznych przykładach. W trakcie studiów przedstawimy, jak w ramach istniejących struktur i rozwiązań zastosować różnorodne instrumenty do rozbudowy efektywnego systemu zarządzania Compliance na miarę każdego przedsiębiorstwa.
Polityka Prywatności