województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Zarządzanie kulturą

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia online Studia online
Adresaci
Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania kulturą dedykujemy:
 • pracownikom instytucji i ośrodków kultury chcącym podnieść kwalifikacje i rozwijać kompetencje zawodowe w zakresie zarządzania instytucjami i projektami  w obszarze kultury i dziedzin pokrewnych,
 • absolwentom kierunków humanistycznych chcącym pogłębić wiedzę dotyczącą marketingu i zarządzania, pisania projektów i organizowania przedsięwzięć kulturalnych,
 • kandydatom na stanowiska  kierownicze w instytucjach i organizacjach kultury chcący zdobyć niezbędne kwalifikacje zawodowe,
 • absolwentom kierunków ekonomicznych chcących pracować w obszarze kultury, poznać specyfikę funkcjonowania ośrodków i instytucji oraz poszerzyć wiedzę z zakresu kultury współczesnej,
 • ambitnym i kreatywnym twórcom kultury chcącym prowadzić własną działalność  w zakresie realizacji projektów w obszarze kultury: muzyki, sztuki, teatru,
 • animatorom kultury chcącym zdobyć umiejętności skutecznego zarządzania  działaniami  projektowymi oraz pozyskiwania środków finansowych  i wsparcia z UE.

Cel
Nadrzędnym celem studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania kulturą jest przekazanie wiedzy w zakresie:
 • zarządzania w obszarze kultury oraz funkcjonowania instytucji i organizacji kulturalnych,
 • umiejętności  planowania  działań, realizacji przedsięwzięć kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem  pozyskania środków finansowych,
 • szeroko rozumianej kultury współczesnej i badań nad nowymi zjawiskami,
 • połączenia wiedzy  teoretycznej i zdobycie praktycznych doświadczeń.

Zdobycie praktycznych umiejętności:
 • nowoczesnego zarządzania  instytucjami kultury,
 • rozwijania  i kreowania inicjatyw artystycznych,
 • planowania i pisania  projektów wydarzeń  kulturalnych,
 • przygotowywania i realizacji  przedsięwzięć kulturalnych (koncertów, wystaw, spektakli, widowisk, festiwali, eventów),
 • pozyskiwania  środków finansowych i realizacji projektów unijnych.

Poszerzanie wiedzy z zakresu:
 • podstaw marketingu i PR,
 • promocji, sponsoringu i reklamy w kulturze,
 • prawa  autorskiego, podatkowego i handlowego,
 • form finansowania kultury, funduszy unijnych i instytucji wspierających inicjatywy z obszaru kultury,
 • wiedzy z zakresu kultury współczesnej (sztuka, teatr, muzyka, film).
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Zarządzanie kulturą
Zarządzanie kulturą – zgodnie z klasyfikacją OECD jest przynależną naukom humanistycznym, mieszczącą się w obszarze nauki o zarządzaniu dziedziną interdyscyplinarną, zawierającą elementy kulturoznawstwa, zarządzania, nauki o przedsiębiorstwie, nauki o komunikacji, nauk społecznych, a także teorii sztuki.
Polityka Prywatności