Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Administracja publiczna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Studia podyplomowe uzupełniają wykształcenie podstawowe. Dla obecnego lub przyszłego pracodawcy są informacją, że dana osoba podnosi swoje kwalifikacje i dba, aby posiadana przez nią wiedza szła w parze z nabywanym doświadczeniem. Studia podyplomowe są znaczącym elementem każdego CV.

Z perspektywy kryteriów naboru na stanowiska w administracji publicznej Podyplomowe Studia Administracji Publicznej tworzą optymalny profil kandydata dysponującego merytoryczną wiedzą w danym obszarze z uzupełniającym wykształceniem pozwalającym mu właściwie wykorzystywać tę wiedzę w administracji publicznej.

W sektorze publicznym potrzebni są przede wszystkim specjaliści w poszczególnych dziedzinach jednocześnie znający problematykę administracji publicznej. Podyplomowe studia z zakresu administracji predysponują do ubiegania się o stanowiska samodzielnie i kierownicze (w niektórych przypadkach jest to warunek formalny – ukończenie podyplomowych studiów z zakresu administracji publicznej jest jednym z ustawowych wymogów dla osoby zatrudnionej na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego oraz zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego).

Pracownicy o takim profilu wykształcenia są także przydatni w sektorze prywatnym, w obszarze związanym z obsługą przedsiębiorcy w kontaktach z administracją publiczną oraz w podmiotach tzw. III sektora, których działalność ukierunkowana jest na sektor publiczny bądź opiera się na współpracy z administracją publiczną.

Podyplomowe Studia Administracji Publicznej pozwalają na wybór specjalizacji, co dodatkowo umożliwia dostosowanie uzyskanej wiedzy do własnych planów zawodowych i oczekiwań rynku pracy.
Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Administracja publiczna
Administracja publiczna jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk i może być rozpatrywana z różnych punktów widzenia, co wiąże się z rozległością przedmiotu badań.
Polityka Prywatności