Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Ekonomika i finanse w instytucjach finansowych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Wskazanie słuchaczom w jaki sposób wykorzystywana jest w bankach i innych instytucjach finansowych analiza ekonomiczna i analiza finansowa. Dzięki ukazaniu technik, z jakimi można się spotkać zarówno analizując same instytucje finansowe, jak i te wykorzystywane przez instytucje do oceny podmiotów trzecich uczestnicy studium zapoznają się z praktycznym zastosowaniem poznanej wiedzy. Studium jest podzielone na dwa główne moduły. W pierwszym z nich ukazuje się jakie elementy zarządzania finansowego instytucjami kredytowymi mają kluczowe znaczenie w trakcie podejmowania decyzji o charakterze strategicznym i operacyjnym (z naciskiem na zarządzanie płynnością, rentownością oraz pozycją kapitałową). W drugim module wskazuje się jakie usługi oferowane przez instytucje finansowe wymagają przez te instytucje wdrożenia procedur opierających się na wynikach dokonywanych analiz ekonomicznych i finansowych klientów.
Ekonomika
Ekonomika (łac. oeconomicus, gr. oikonomikós) – jest nauką stosowaną o działalności gospodarczej, dotyczącą warunków i możliwości jej prowadzenia, oraz prawidłowościach występujących w podejmowanych decyzjach.
Finanse
Finanse – w naukach ekonomicznych tym terminem określa się stosunki ekonomiczne polegające na gromadzeniu, podziale i wydatkowaniu zasobów pieniężnych. W nauce o finansach termin finanse definiuje się jako zjawisko i procesy pieniężne, a mianowicie jest to ogół zjawisk pieniężnych będących wynikiem działalności gospodarczej i społecznej prowadzonej przez ludzi. Ponieważ jednak nie wszystkie zjawiska pieniężne można włączyć do pojęcia finansów, a chodzi o pieniądz jako miernik kategorii realnych, to pojęcie finansów obejmuje tylko te zjawiska pieniężne, które są związane z kreacją i ruchem realnie istniejących zasobów pieniądza bądź też z zaciąganiem zobowiązań do uruchomienia zasobów pieniężnych w przyszłości.
Polityka Prywatności