Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Inżynieria finansowa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Cele i zadania studium: przekazanie wiedzy z zakresu projektowania, analizowania i budowania instrumentów finansowych, ich wyceny, a także prognozowania wyników złożonych strategii inwestycyjnych. Do głównych zadań studium należy dostarczenie praktycznych umiejętności stosowania najnowszych narzędzi ilościowego zarządzania ryzykiem oraz umiejętności pozwalających na dokonywanie zaawansowanych analiz i prognozowanie zmian na rynkach finansowych. Słuchacze studium poznają modele matematyczne użyteczne przy podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji finansowych.

Studium przeznaczone jest dla absolwentów wyższych studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich typów uczelni. Uczestnikami studium mogą być:

  • dyrektorzy finansowi, główni księgowi i inni pracownicy służb finansowych oraz osoby odpowiedzialne za finanse przedsiębiorstw, pragnące rozwijać kompetencje w dziedzinie inżynierii finansowej,
  • pracownicy banków, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych odpowiedzialni za zarządzania ryzykiem oraz optymalizację decyzji inwestycyjnych,
  • wszyscy zainteresowani pracą z zakresu inwestowania i zarządzania finansami.

Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Inżynieria finansowa
Inżynieria finansowa jest to gałąź finansów, która skupia się na wykorzystaniu teorii finansów oraz instrumentów finansowych (w szczególności instrumentów pochodnych, takich jak opcje czy kontrakty terminowe) w celu rozwiązywania skomplikowanych problemów finansowych lub wykorzystywania możliwości finansowych.
Polityka Prywatności