Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Labour Relations w przedsiębiorstwie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne

Studia przeznaczone są głównie do osób odpowiedzialnych za promowanie dialogu społecznego na poziomie przedsiębiorstw. Ich uczestnicy uzyskają następujące efekty uczenia się:

w zakresie wiedzy:

· znajomość najważniejszych przepisów prawa odnoszących się do dialogu społecznego na poziomie przedsiębiorstwa

· podstawowa wiedza z zakresu wybranych elementów strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem w odniesieniu do współpracy przedsiębiorców z organizacjami pracowniczymi

· podstawowa znajomość zagadnień z zakresu ekonomii, zarządzania i psychologii pozwalająca na zrozumienie konfliktów pomiędzy pracodawcą i pracobiorcą.

· uporządkowana wiedza z zakresu sztuki mediacji, negocjacji i zarządzania konfliktem

w zakresie umiejętności:

· podejmowanie działań kształtujących efektywne relacje z organizacjami pracowniczymi, w tym wprowadzanie rozwiązań strukturalnych

· kształtowanie strategii Labour Relations ściśle powiązanych ze strategią przedsiębiorstw i zasadami zarządzania wiedzą

· wdrażanie i prowadzenie wszystkich elementów dialogu społecznego w przedsiębiorstwach w tym skutecznych negocjacji, rozwiązywania konfliktów i zarządzania zmianą

· stosowanie najważniejszych przepisów prawa w odniesieniu do współpracy z organizacjami pracowniczymi i rozwiązywania konfliktów pracowniczych

w zakresie kompetencji społecznych:

· doskonali umiejętność komunikowania się z jednostkami, grupami wewnątrz oraz na zewnątrz przedsiębiorstwa,

docenia znaczenie zachowań etycznych i społecznej odpowiedzialności biznes,

· posiada podstawowe umiejętności współpracy w zespole.

Polityka Prywatności