Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Logistyka i zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami dostaw

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Cele i zadania studiów: przekazanie  najnowszej wiedzy  i   umiejętności menedżerskich  w zakresie operacyjnego i strategicznego zarządzania logistyką w przedsiębiorstwach i międzynarodowych łańcuchach dostaw (łańcuchach, w których firmy są względem siebie dostawcami i odbiorcami). Już przed wielu laty odrzuciliśmy podział kształcenia na logistykę i zarządzanie łańcuchami dostaw. Dziś nie można tego rozdzielać Należy natomiast dążyć  do tego by absolwenci mogli uważać się za stuprocentowych menedżerów w zakresie kwestii międzynarodowych i mogli swobodnie działać w obrotach w ramach UE i poza nią. Łączne podejście jest też konieczne w przypadku logistyki w skali jednego przedsiębiorstwa i w skali wielu firm (w łańcuchu dostaw). Tak też ułożony jest program studiów.

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych. Program studiów jest tak skonstruowany, iż można je traktować nie tylko jako sposób znacznego podniesienia  kwalifikacji osób wykonujących zawód logistyka,  ale także jako sposób na zdobycie zupełnie nowych kwalifikacji przez osoby bez wykształcenia i praktyki w zakresie zarządzania czy zarządzania logistycznego. Założeniem studiów jest traktowanie logistyki jako zarządzania przepływami w przedsiębiorstwie i w skali wielu przedsiębiorstw, konkurujących i zaopatrujących się na rynkach   międzynarodowych i krajowych - przy uwzględnieniu przepływów rzeczowych, informacyjnych i pieniężnych. Wiedza zdobyta na studiach może być wykorzystana zarówno w firmach   produkcyjnych i handlowych, jak i w firmach oferujących   obsługę   logistyczną ( transportowych, spedycyjnych, operatorów logistycznych ).
Logistyka
Logistyka – proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Działania logistyczne mogą obejmować (choć nie muszą się do nich ograniczać): obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Logistyka
Któż więc jest tak mężny, któż tak silny, żeby mógł prowadzić wojnę, równocześnie walcząc z głodem i zimnem.
Autor: Cyrus II Wielki
Logistyka
Dziś sieciowo rozwijająca się gospodarka daje wartość dodaną wtedy, kiedy ludzie mają odpowiednie kompetencje społeczne. Hierarchiczne struktury zarządzania przedsiębiorstwami, z układem z góry do dołu, są mniej konkurencyjne od tych „poziomych”, które stawiają na kooperację. Biotechnologia, przemysł farmaceutyczny, logistyka łańcuchów dostaw – tego wszystkiego nie da się zrobić bez nowych mechanizmów kooperacyjnych. Kapitał społeczny to nie tylko dobre samopoczucie obywateli wierzących w swój kraj i chodzących głosować. Wzrost kapitału społecznego przynosi efekt ekonomiczny. A Polska ma jego olbrzymi deficyt.
Autor: Michał Boni
Polityka Prywatności