Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Logistyka międzynarodowa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Podstawowym celem jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu logistyki międzynarodowej i profesjonalne przygotowanie do pracy w podmiotach gospodarczych, które uczestniczą w obrocie międzynarodowym.

Postępująca globalizacja skłania firmy do budowy strategii gospodarczej, opartej na najnowocześniejszych rozwiązaniach logistycznych. Intensyfikacja międzynarodowej wymiany towarowej wymusza doskonalenie zawodowych umiejętności w obszarze logistyki międzynarodowej. Zarządzanie międzynarodowymi przepływami surowców, materiałów i produktów, wymaga wiedzy o istniejących barierach i obowiązujących procedurach. Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych na wspólnym unijnym rynku jest dodatkowym czynnikiem, który wpływa na zmianę warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Niezbędna staje się znajomość procedur obowiązujących w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w środowisku międzynarodowym. Dotyczy to osób pracujących zarówno dla globalnych korporacji, ponadnarodowych koncernów, jak i dla mniejszych podmiotów, które uczestniczą w obrocie międzynarodowym. Dotyczy to także osób prowadzących własną działalność gospodarczą w wymiarze międzynarodowym.

Ukończenie Studiów Podyplomowych Logistyki Międzynarodowej wydatnie zwiększa szanse kariery w środowisku międzynarodowym.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni (z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra). Słuchacze studiów zdobędą umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich w podmiotach gospodarczych, które uczestniczą w wymianie międzynarodowej. Kształcimy menedżerów pod kątem potrzeb firm funkcjonujących we wszystkich sektorach gospodarczych, w których ma miejsce fizyczny przepływ dóbr i materiałów w skali międzynarodowej. Zdobyta wiedza ma ułatwić lub umożliwić pracę na stanowiskach kierowniczych w obszarach logistyki, transportu i spedycji, handlu i dystrybucji, zaopatrzenia, produkcji.

Oferujemy nowoczesny program studium, dostosowany do potrzeb międzynarodowego rynku pracy. Program zawiera optymalne połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Omawiane zagadnienia dotyczą: wpływu internacjonalizacji działalności gospodarczej na zarządzanie logistyczne, specyfiki transportu i spedycji międzynarodowej, systemów informatycznych stosowanych w logistyce, międzynarodowych przepływów finansowych, optymalizacji działań w łańcuchach dostaw, tworzenia elastycznych systemów logistycznych.
Logistyka
Logistyka – proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Działania logistyczne mogą obejmować (choć nie muszą się do nich ograniczać): obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie.
Logistyka
Któż więc jest tak mężny, któż tak silny, żeby mógł prowadzić wojnę, równocześnie walcząc z głodem i zimnem.
Autor: Cyrus II Wielki
Logistyka
Dziś sieciowo rozwijająca się gospodarka daje wartość dodaną wtedy, kiedy ludzie mają odpowiednie kompetencje społeczne. Hierarchiczne struktury zarządzania przedsiębiorstwami, z układem z góry do dołu, są mniej konkurencyjne od tych „poziomych”, które stawiają na kooperację. Biotechnologia, przemysł farmaceutyczny, logistyka łańcuchów dostaw – tego wszystkiego nie da się zrobić bez nowych mechanizmów kooperacyjnych. Kapitał społeczny to nie tylko dobre samopoczucie obywateli wierzących w swój kraj i chodzących głosować. Wzrost kapitału społecznego przynosi efekt ekonomiczny. A Polska ma jego olbrzymi deficyt.
Autor: Michał Boni
Polityka Prywatności