województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Organizacja i zarządzanie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Cele i zadania studiów: przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy w dziedzinie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami i jednostkami administracji publicznej. Dotyczy to zarówno wiedzy teoretycznej jak i przede wszystkim praktycznej. Nacisk położony będzie na zajęcia o charakterze ćwiczeniowym i konwersatoryjnym. Zajęcia prowadzą pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.

Studia przeznaczone są dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub przygotowujących się do objęcia takich stanowisk w przedsiębiorstwach i w instytucjach publicznych. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych uczelni ekonomicznych, jak i nieekonomicznych.
Organizacja
Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności