województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest przekazanie studentom zarówno teoretycznej jak i praktycznej wiedzy z zakresu rachunkowości i podatków w małym i średnim przedsiębiorstwie. Powołanie nowego studium „Rachunkowość i podatki w małych i średnich przedsiębiorstwach” stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony rynku pracy na wykwalifikowanych księgowych i finansistów, gotowych do pracy w sektorze małych średnich przedsiębiorstw (MŚP). Według raportu pt. „Małe i średnie przedsiębiorstwa niefinansowe w Polsce w latach 2009-2013”, opublikowanego przez GUS, przedsiębiorstwa z sektora MŚP stanowiły dominującą część całej zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych (99,8%), a ich liczba w roku 2013 wynosiła 1768 tys. W samym województwie wielkopolskim w roku 2013 na 1000 mieszkańców przypadało 51,8 przedsiębiorstw z sektora MŚP. W każdym z tych przedsiębiorstw potrzebna jest osoba, która zajmuje się ewidencją operacji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w księgach rachunkowych, dokona obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych lub prawnych, podatku VAT czy też innych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym. Celem studium i „Rachunkowość i podatki w małych i średnich przedsiębiorstwach” jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania wyżej wymienionych czynności. Studium pozwolą słuchaczom zdobyć podstawową wiedzę, umożliwiającą podjęcie pracy na stanowisku księgowego w różnych rodzajach jednostek.
Rachunkowość
Rachunkowość – system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki.
Podatki
Podatki to zapłata za korzystanie ze świata!
Autor: Dariusz z Lidzbarka
Podatki
Istotą demokracji jest obywatelska świadomość, że każdy grosz z podatków należy do nas wszystkich, a nie tylko do polityków.
Autor: Steven Kelman, wykładowca Harvard Kennedy School of Government
Podatki
Wyrównywanie szans, warunków i ochrona słabszych musi opierać się nie tylko i nie przede wszystkim na podatkach, ale na powszechnym uczestnictwie we władzy i własności.
Autor: Jacek Kuroń, Na krawędzi, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1997.
Polityka Prywatności