Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Rachunkowość instytucji finansowych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej i praktycznej wiedzy z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości instytucji finansowych niezbędnej do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych tych podmiotów. Zdobyta wiedza może być przydatna także osobom zarządzającym instytucjami finansowymi, analitykom i doradcom finansowym, kandydatom na biegłych rewidentów itp.
Rachunkowość
Rachunkowość – system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki.
Polityka Prywatności