województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Głównym celem i zadaniem studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej, kompleksowej i praktycznej wiedzy na temat gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych statystycznych w administracji i biznesie. Ważnym elementem zajęć jest prezentacja specjalistycznych programów komputerowych, w szczególności Statistica, SPSS oraz R.

Poznanie zaawansowanych metod badawczych pozwoli uczestnikom studiów na skuteczne wdrożenie ich do swojej działalności zawodowej, zaś wymiana doświadczeń i opinii między wykładowcami a praktykami umożliwi stałą kontrolę treści i sposobu prezentowania poruszanych zagadnień.

Studia przeznaczone są dla wszystkich osób pragnących w praktyce wykorzystywać konkretne metody ilościowej analizy danych, w celu poprawy efektywności prowadzonej działalności. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych.

Analiza
Analiza (łac. analysis, od stgr. ἀνάλυσις) – rozkład na składniki (czynniki), zarówno w znaczeniu materialnym jak i niematerialnym. Wyodrębnienie cech, właściwości, składników badanego przedmiotu lub zjawiska.
Analiza danych
Analiza danych zastanych – proces przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. W zależności od rodzaju danych i stawianych problemów, może to oznaczać użycie metod statystycznych, eksploracyjnych i innych.
Analiza
Z wszystkich znanych mi istot tylko człowiek ma dar analizy. Ale jak mało wynika z tego na co dzień.
Autor: Sławomir Kuligowski, Podaj dalej..., Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2009.
Polityka Prywatności