Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia Podyplomowe „Zarządzanie Relacjami z Klientami (CRM)” mają za zadanie przygotować kadrę menedżerską do wyzwań, jakie pojawiają się w przypadku podjęcia przez organizację decyzji o digitalizacji procesu/procesów zarządzania relacjami z klientami, w szczególności z udziałem zewnętrznych dostawców oprogramowania. Słuchacze mają zaznajomić się z metodyką prowadzenia projektów, którą można zastosować w każdym projekcie, a także uzupełnić tą wiedzę o problematykę specyficzną dla projektów informatycznych, w tym CRM. Ze względu na płynące z praktyki biznesowej dowody na to, że projekty CRM powinny być planowane, przeprowadzane i kontrolowane z uwzględnieniem całościowego kontekstu organizacyjnego, efektywności dotychczasowych procesów i motywacji do współudziału we wdrożeniu różnych jego interesariuszy, program SP zawiera również takie zagadnienia, jak zarządzanie zmianą, psychologiczne aspekty pracy grupowej oraz motywowanie użytkowników końcowych do pracy z systemem. Oprócz wiedzy teoretycznej, bardzo ważną rolę w SP pełnią studia przypadków wdrożeń systemów informatycznych oraz ćwiczenia praktyczne m.in. z planowania przebiegu projektu w programie MS Project czy też wizualizacji procesów w programie ARIS.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności