Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Szczecin, Polska

Dydaktyka medyczna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
O przyjęcie na studia podyplomowe na kierunek dydaktyka medyczna mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z obszarów medycznego i przyrodniczego, posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego. Absolwenci uzyskają przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym do nauczania (prowadzenia zajęć) z zakresu przedmiotów medycznych.
Dydaktyka
Dydaktyka – jedna z głównych gałęzi nauk pedagogicznych, która zajmuje się procesami nauczania i uczenia się, wszelkimi przedmiotami na kolejnych poziomach tych procesów, od przedszkola do studiów wyższych, a także mających miejsce poza instytucjami oświatowymi, przy zwykłych czynnościach. Jest to zatem nauka o systemie poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania a uczenia się oraz sposobów kształtowania tego procesu przez człowieka.
Polityka Prywatności