województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Dwulatki i trzylatki w przedszkolu: wspomaganie ich rozwoju, wychowanie i kształcenie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne

Studia mają charakter doskonalący.

Program studiów obejmuje 150 godzin wykładów i ćwiczeń.

Celem  studiów podyplomowych jest  uzupełnienie oraz usystematyzowanie wiedzy nauczycieli z różnych obszarów działalności pedagogicznej oraz  kształtowanie tych  umiejętności pedagogicznych, które warunkują harmonijny rozwój umysłowy, edukację i  wychowanie  małych przedszkolaków.

Perspektywa  objęcia  dwulatków wychowaniem przedszkolnym oraz  zwiększająca się  już  obecnie liczba przyjmowanych do przedszkoli dzieci  w drugim  i trzecim roku życia sprawia, że nauczyciele muszą rozszerzać swoje wiadomości  oraz  umiejętności pedagogiczne i psychologiczne (dotąd problemy  rozwojowe i wychowawcze  najmłodszych dzieci mieściły się w  pedagogice opiekuńczej, nie były więc omawiane w ramach pedagogiki przedszkolnej). Ponadto organizacja studiów nauczycielskich (3 + 2) i dobór treści kształcenia studentów na specjalizacji  wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna w zbyt słabym stopniu  uwzględnia specyfikę  wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji  maluchów w przedszkolu. Umiejętność skutecznego i  przyjaznego wspomagania rozwoju umysłowego, wychowania i  edukacji  dzieci w drugim i trzecim roku życia wymaga głębokiego rozumienia prawidłowości psychologicznych  i pedagogiki małego dziecka, a także sporych umiejętności pedagogicznych.

Dlatego w ramach studiów podyplomowych zamierzamy zrealizować  następujące cele kształcenia:

  • przygotowanie (teoretyczne i praktyczne) nauczycieli  przedszkola do wspomagania rozwoju umysłowego i fizycznego. wychowania i edukacji dwulatków  oraz  trzylatków w warunkach przedszkola;
  • poznanie (podstawy psychologiczne i pedagogiczne) skutecznych form i metod prowadzenia zajęć  z dwulatkami i trzylatkami oraz kształtowanie umiejętności koniecznych do ich stosowania w przedszkolu  lub w żłobku, niezależne od formy organizacyjnej placówki;
  •  kształtowanie umiejętności do współpracy z rodzicami dwulatków i trzylatków w zakresie zdrowia i rozwoju fizycznego dzieci, wspomagania ich rozwoju umysłowego i  kształtowania ważnych umiejętności życiowych oraz takiego ich wychowywania, aby lepiej rodziły sobie w domu i w przedszkolu;
  • konstruowanie programów wspomagania rozwoju umysłowego i edukacji dzieci w drugim i trzecim roku życia w warunkach przedszkola, a także planowanie działalności pedagogicznej w kolejnych dniach, tygodniach  i miesiącach. 
Wychowanie
Wychowanie – całokształt wpływów wychowawcy na wychowanka, który ma na celu ukształtowanie człowieka pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym
Wychowanie
Wychowanie, całkowicie wyzwolone z autorytetu, tradycji i dogmatu, kończy się nihilizmem.
Autor: Leszek Kołakowski, Cywilizacja na ławie oskarżonych, Res Publica, 1990, s. 172.
Wychowanie
Wychowanie jest procesem wrastania jednostki w społeczną świadomość gatunku.
Autor: John Dewey, Moje pedagogiczne credo. Szkoła a społeczeństwo, Lwów (brw.), s. 5.
Wychowanie
Wychowanie odbywa się zarówno ze względu na jednostkę, jak i na społeczeństwo. Wychowanie jednostki przebiega społecznie, społeczeństwa – indywidualnie, tzn. przez jednostkę.
Autor: Wilhelm Rein
Polityka Prywatności