województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Logopedia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu

Uprawnienia studiów podyplomowych:

Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu .

Logopedzi mogą być zatrudniani w resorcie oświaty na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Logopedzi mogą być zatrudniani w resorcie zdrowia. Akty prawne, które dotyczą tej kwestii to: Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 roku w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. 

Charakterystyka studiów:

Plan studiów i programy przedmiotów zostały opracowane w oparciu o wymagania Ogólnopolskiego Kolegium Logopedycznego i wieloletnie doświadczenia kierownika studiów i jego zespołu w kształceniu logopedów w naszej Uczelni i innych ośrodkach w Polsce, np. w Uniwersytecie Warszawskim i w Akademii Humanistycznej. Wykłady i ćwiczenia realizowane będą przez nauczycieli akademickich i praktykujących logopedów zgodnie z ich przygotowaniem zawodowym, warsztatem naukowym i praktycznym. Studia zawierają następujące bloki tematyczne: blok przedmiotów przygotowujący do studiowania logopedii, tzn. podstawy nauk medycznych, podstawy lingwistyczne, podstawy pedagogiczne, podstawy psychologiczne; blok  specjalistyczny zawierający przedmioty z zakresu normy, różnych form patologii w komunikacji językowej oraz metodologii i diagnozowania logopedycznego; blok przedmiotów rozwijający umiejętności niezbędne w zawodzie logopedy, np. emisja głosu i dykcja, autokorekcja, transkrypcja wypowiedzi zaburzonej, wspomaganie rozwoju psychoruchowego, logorytmika, kultura języka oraz pierwsza pomoc przedmedyczna.

Cele studiów:

Przygotowanie słuchaczy do zawodu logopedy, tzn. do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z różnego rodzaju (o różnej etiologii i patomechanizmie) zaburzeniami w komunikacji językowej w zakresie rozpoznawania i diagnozowania zaburzeń, dokonywania ich charakterystyki i prowadzenia terapii zróżnicowanej ze względu na istotę tych zaburzeń. W programie studiów uwzględniono problematykę sprzężonych zaburzeń w rozwoju i dysfagii.

Logopedia
Logopedia – nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy (logopedia specjalna).
Polityka Prywatności