województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze

Cel kształcenia

Aktualizacja wiedzy i podniesienie kompetencji sprawnego posługiwania się przepisami prawa oświatowego
w efektywnym i skutecznym zarządzaniu szkołą (placówką)  oraz poszerzenie kompetencji kierowniczych na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej działających w systemie oświaty w zakresie znajomości i stosowania aktualnych przepisów prawa oświatowego

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów będą posiadali poszerzoną wiedzę, dodatkowe umiejętności związane ze stosowaniem prawa
i kompetencje społeczne w zakresie:

  • umiejętności sprawnego stosowania prawa oświatowego jako narzędzia zarządzania systemem oświaty;
  • praktycznego zarządzania informacją oświatową;
  • rozwiązywania problemów w oparciu o przepisy prawa oświatowego z zastosowaniem obowiązujących procedur, wykorzystaniem orzecznictwa niezbędnych do badania, planowania procesu kształcenia i wychowania, jego skuteczności i efektywności;
  • podejmowania decyzji i działań przez dyrektorów oraz pracowników organów prowadzących i sprawujących
  • nadzór pedagogiczny na rzecz rozwoju szkół (placówek);
  • planowania rozwoju szkoły i placówki, również z wykorzystaniem programów, projektów i środków UE;
  • współpracy przy organizacji procesu kształcenia i wychowania;
  • współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
  • stałego poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych;
  • negocjacji i współdziałania w różnych sytuacjach oraz efektywnego i skutecznego rozwiązywania konfliktów; sprawnego korzystania z nowoczesnej technologii informacyjnej.


Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo
Kategorie dobra i zła należą do moralności, a nie do wymiaru sprawiedliwości. Tylko w państwach o ustroju totalitarnym narzuca się społeczeństwu jeden pogląd moralny, prowadząc do zniewolenia. W ustroju demokratycznym, czyli wieloświatopoglądowym, sędziom nie wolno orzekać w kategoriach moralnych.
Autor: Maria Szyszkowska
Prawo
Grabież legalna może przejawiać się na tysiąc sposobów, stąd nieskończona liczba jej przejawów: cła, ochrona rynku, dotacje, subwencje, preferencje, progresywny podatek dochodowy, bezpłatna oświata, prawo do pracy, prawo do zysków, prawo do płacy, prawo do opieki społecznej, prawo do środków produkcji, bezpłatny kredyt itd., itd. Wszystkie te przejawy – połączone tym, co dla nich wspólne, czyli usankcjonowaną grabieżą – noszą nazwę socjalizmu.
Autor: Frédéric Bastiat
Prawo
Lampą jest nakaz, a światłem Prawo.
Źródło: Biblia Tysiąclecia, Prz 6:23
Polityka Prywatności