Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze

Cel kształcenia

Aktualizacja wiedzy i podniesienie kompetencji sprawnego posługiwania się przepisami prawa oświatowego
w efektywnym i skutecznym zarządzaniu szkołą (placówką)  oraz poszerzenie kompetencji kierowniczych na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej działających w systemie oświaty w zakresie znajomości i stosowania aktualnych przepisów prawa oświatowego

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów będą posiadali poszerzoną wiedzę, dodatkowe umiejętności związane ze stosowaniem prawa
i kompetencje społeczne w zakresie:

  • umiejętności sprawnego stosowania prawa oświatowego jako narzędzia zarządzania systemem oświaty;
  • praktycznego zarządzania informacją oświatową;
  • rozwiązywania problemów w oparciu o przepisy prawa oświatowego z zastosowaniem obowiązujących procedur, wykorzystaniem orzecznictwa niezbędnych do badania, planowania procesu kształcenia i wychowania, jego skuteczności i efektywności;
  • podejmowania decyzji i działań przez dyrektorów oraz pracowników organów prowadzących i sprawujących
  • nadzór pedagogiczny na rzecz rozwoju szkół (placówek);
  • planowania rozwoju szkoły i placówki, również z wykorzystaniem programów, projektów i środków UE;
  • współpracy przy organizacji procesu kształcenia i wychowania;
  • współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
  • stałego poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych;
  • negocjacji i współdziałania w różnych sytuacjach oraz efektywnego i skutecznego rozwiązywania konfliktów; sprawnego korzystania z nowoczesnej technologii informacyjnej.


Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo
Ten, który zgadza się na jakieś prawo, nie boi się sądu przywracającego go do porządku, w który wierzy. Ale największą katuszą dla człowieka jest być sądzonym bez prawa.
Autor: Albert Camus
Prawo
Kategorie dobra i zła należą do moralności, a nie do wymiaru sprawiedliwości. Tylko w państwach o ustroju totalitarnym narzuca się społeczeństwu jeden pogląd moralny, prowadząc do zniewolenia. W ustroju demokratycznym, czyli wieloświatopoglądowym, sędziom nie wolno orzekać w kategoriach moralnych.
Autor: Maria Szyszkowska
Prawo
Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że oni są strażnikami prawa.
Autor: Mark Twain
Polityka Prywatności