województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne

Są to studia doskonalące. Ukończenie studiów przygotuje absolwentów do ubiegania się o certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przyznawany przez Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po uprzednim zdaniu egzaminu (szczegółowe informacje można uzyskać na stronie http://www.parpa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=696&Itemid=258).

Program studiów spełnia wymogi określone przez Program potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym opracowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto program studiów uwzględnia Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (na lata 2012-2013) przedstawione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art.8, pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Cele studiów:

  • zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • przygotowanie do udzielania interdyscyplinarnej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie;
  • przygotowanie do prowadzenia działań interwencyjnych wobec sprawcy przemocy w rodzinie.

Charakterystyka studiów:

Program studiów został opracowany przez zespół specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod kierunkiem prof. dr hab. Czesława Czabały i dr Sylwii Kluczyńskiej, w oparciu o dyrektywy Programu potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym. Studia składają się z kilku modułów tematycznych: pierwszy dotyczy specyfiki pomocy dorosłym ofiarom przemocy, drugi poświęcono lokalnemu systemowi przeciwdziałania przemocy w rodzinie, trzeci -związany jest z pomocą krzywdzonym dzieciom, czwarty dotyczy działaniom interwencyjnym wobec sprawców przemocy, a ostatni - pomocy w sytuacjach kryzysu traumatycznego.

Cele kształcenia:

  • podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • zwiększenie skuteczności pomocy dla ofiar przemocy domowej,
  • zwiększenie skuteczności interwencji wobec sprawców przemocy,
  • podniesienie standardów pracy placówek udzielających pomocy rodzinom, w których dochodzi do przemocy.
Polityka Prywatności