Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Audyt energetyczny, ocena energetyczna budynków oraz efektywne użytkowanie energii

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Studia te stanowią rozszerzenie zakresu działalności dydaktycznej prowadzonej na Wydziale Energetyki i Paliw AGH. Prowadzone będą w systemie niestacjonarnym, zgodnie z wymaganiami art. 5 Ustawy o Prawie budowlanym oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 21.01.2008 (Dz. U. 2008, Nr 17). Celem studiów podyplomowych jest kształcenie specjalistów w zakresie: audytu energetycznego i remontowego na potrzeby termomodernizacji, określania charakterystyki energetycznej obiektu i sporządzania stosownych świadectw (certyfikaty energetyczne) oraz efektywnego wykorzystania energii (efektywność energetyczna).

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują podstawową wiedzę dotyczącą: polityki energetycznej i regulacji prawnych związanych z wykorzystaniem energii w budownictwie, budownictwa i fizyki budowli, ochrony cieplnej budynku, racjonalnego wykorzystania energii, w tym odnawialnych źródeł energii, a także oceny ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięć energooszczędnych. Absolwenci uzyskują również wiedzę i umiejętności umożliwiające samodzielne wykonywanie audytu energetycznego i części remontowego oraz określanie charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego, w tym sporządzania stosownych świadectw (certyfikaty energetyczne), a także umożliwiające uzyskanie stosownych uprawnień. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają wiedzę dotyczącą efektywnego i bezpiecznego wykorzystania energii potrzebną do wykonywania zadań w tym zakresie w gospodarce komunalnej, administracji rządowej i samorządowej oraz własnej działalności gospodarczej.
Audyt
Audyt – niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu.
Użytkowanie
Użytkowanie (łac. ususfructus) – jedno z ograniczonych praw rzeczowych, znane polskiemu prawu cywilnemu, wyrażające się w obciążeniu rzeczy prawem do jej używania i pobierania jej pożytków.
Polityka Prywatności