Kraków, Polska

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, rodzajów i stopni, którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Adresatem studiów są zarówno osoby pracujące w służbie bhp, jak i osoby spoza branży, chcące uzyskać nową specjalność zawodową. Studia obejmują 220 godz. zajęć dydaktycznych. Program realizowany jest w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i umożliwia uzyskanie 62 punków ECTS. Studia prowadzone są na dwóch kursach: ogólnym oraz górniczym dedykowanym pracownikom przedsiębiorstw, które podlegają prawu geologicznemu i górniczemu. Semestr I, wspólny dla obu kursów, poświęcony jest kompleksowemu omówieniu zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Semestr II, realizowany oddzielnie na kursie ogólnym i górniczym, obejmuje szczegółową problematykę zagrożeń oraz działań profilaktycznych. Zajęcia na studiach prowadzone są przez uznanych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa pracy, m.in. nauczycieli Akademii Górniczo-Hutniczej, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, a na kursie górniczym przez przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego.
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Higiena
Higiena (gr. hygeinos - leczniczy) – dział medycyny, badający wpływ środowiska na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Celem tych badań jest zapewnienie poszczególnym osobom oraz społeczeństwu jak najlepszych warunków rozwoju fizycznego i psychicznego. Praktycznymi wynikami higieny są wskazania dotyczące usuwania z życia ludzkiego wpływów ujemnych, w różny sposób zagrażających zdrowiu i wprowadzania czynników dodatnich.
Bezpieczeństwo
„Względy bezpieczeństwa” to w naszej cywilizacji hasło kończące wszelką dyskusję i wyłączające krytyczne myślenie.
Autor: Wojciech Orliński, Milczący rozsądek, czyli nowy bezpieczny świat, „Duży Format”, wyborcza.pl, 21 sierpnia 2014.
Bezpieczeństwo
Nigdy nie czuj się bezpiecznie u boku kobiety, którą kochasz.
Autor: Leopold von Sacher-Masoch
Bezpieczeństwo
Brytyjski rząd narzucił w 2002 kolejom surowe normy bezpieczeństwa. W związku z czym bilety podrożały. W związku z czym ludzie przesiedli się do samochodów, podróżowanie którymi jest średnio 25 razy mniej bezpieczne od jazdy pociągiem. W związku z czym więcej ludzi zginęło w podróży – a wszystko to dla bezpieczeństwa.
Autor: Wojciech Orliński, Milczący rozsądek, czyli nowy bezpieczny świat, „Duży Format”, wyborcza.pl, 21 sierpnia 2014.
Polityka Prywatności