województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Eksploatacja ujęć wód podziemnych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Zakres studiów obejmuje kompleksowo dziedziny wiedzy spotykane w problematyce funkcjonowania głębinowych ujęć wody. W procesie kształcenia podejmowane są zagadnienia rozpoznania i dokumentowania zasobów wód podziemnych, aspekty techniczne wykonywania ujęć oraz technologiczne związane z eksploatacją i gospodarowaniem zasobami naturalnymi oraz środkami technicznymi. Zagadnienia te omawiane są w nawiązaniu do aktualnych regulacji prawnych oraz współczesnych wymagań sozologii i sozotechniki. Duży nacisk położony jest na efektywność i energochłonność ujmowania wody w poszczególnych fazach życia studni. Ważnym elementem w procesie kształcenia są zajęcia praktyczne, których tematyka związana jest z systemami monitoringu oraz oceną stanu technicznego wyposażenia studni.
Eksploatacja
Eksploatacja – zjawisko techniczno-ekonomiczne podejmowane wraz z wyprodukowaniem, sprzedażą obiektu lub systemu i kończy się wraz z jego wycofaniem. Słowo najczęściej dotyczy obiektów i systemów technicznych jednak zjawisko jest powszechne i każdy proces eksploatacji jest częścią eksploatacji środowiska. W szczególności do eksploatacji są przyjmowane obiekty naturalne (rzeki, złoża itp.), która kończy się wraz z zaniechaniem tego.
Polityka Prywatności