województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Prawne aspekty gospodarowania zasobami mineralnymi

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
Zasoby mineralne to specyficzne komponenty środowiska przyrodniczego. W większości przypadków są to bogactwa nieodnawialne i wyczerpywalne, o długim i zwykle kosztownym cyklu rozpoznania. Studia podyplomowe Prawne aspekty gospodarowania zasobami mineralnymi zogniskowane są na prezentacji uporządkowanego stanu wiedzy dotyczącego administrowania i dysponowania zasobami mineralnymi środowiska w kontekście aktualnie obowiązujących uwarunkowań prawnych. Oprócz płaszczyzny prawa przedstawione zostaną reguły geologicznego dokumentowania złóż oraz zagadnienia zarządzania złożami kopalin, ich ochroną i wykorzystaniem. Omówiony zostanie cykl życia projektu surowcowego od strony technicznej, jak również w kontekście ryzyka i ekonomiki działalności geologiczno-górniczej.
Polityka Prywatności