Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Zarządzanie Potencjałem Turystycznym

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie Potencjałem Turystycznym, jest przygotowany merytorycznie i praktycznie do podejmowania działalności gospodarczej w zakresie turystyki i rekreacji. Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Posiada umiejętności organizowania pracy i podejmowania przedsięwzięć w obszarze turystyki i rekreacji; przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych odbiorców, samodzielnego planowania i realizacji założonych przedsięwzięć w zakresie zajęć i imprez w różnych wymiarach czasowo-przestrzennych. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i zawiązywania kontaktów interpersonalnych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik przekazu oraz umiejętności organizacyjno-kierownicze. Posiada wiedzę z zakresu podstaw ekonomii i zarządzania w turystyce oraz aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących tych dziedzin gospodarki. Typowymi miejscami pracy dla absolwentów studiów podyplomowych „Zarządzanie potencjałem turystycznym” będą biura podróży, hotele, ośrodki wypoczynkowe, administracja rządowa i samorządowa, organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia oraz szkolnictwo. W roku 2014/2015 studia są bezpłatne, gdyż są realizowane w ramach projektu: PWP Polak Węgier dwa bratanki - adaptacja rozwiązań węgierskich w kształceniu kadry branży turystycznej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt nie przewiduje wyżywienia uczestników i zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia oraz noclegów.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
Polityka Prywatności