Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Ekonomika rolnictwa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji i aktualizacja wiedzy dotyczącej problematyki ekonomiki rolnictwa. Uczestnicy studiów otrzymają gruntowną wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii prowadzenia produkcji rolniczej z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych występujących zarówno wewnątrz gospodarstw rolnych, jak i poza nimi. W ramach zajęć prezentowane będą treści związane z problematyką Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz analizą sytuacji na wybranych rynkach produktów rolnych z uwzględnieniem istniejącego stanu i przewidywanych zmian. W programie studiów znajdują się też treści związane z prowadzeniem rachunkowości rolniczej, planowaniem i oceną projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy europejskich.
Ekonomika
Ekonomika (łac. oeconomicus, gr. oikonomikós) – jest nauką stosowaną o działalności gospodarczej, dotyczącą warunków i możliwości jej prowadzenia, oraz prawidłowościach występujących w podejmowanych decyzjach.
Polityka Prywatności